Mission og handlingsplan 2020

Brønderslev Bibliotek er folkebibliotek for alle borgere i Brønderslev Kommune.

Her kan du komme, ligegyldigt hvem du er, hvor gammel du er og hvilken baggrund du har. Du kan blive klogere på livet og verden, både den store derude i det fjerne, den lige om hjørnet og din egen helt personlige – fordi rammerne indbyder til både fællesskab og fordybelse, og fordi mulighederne og aktiviteterne favner bredt. 

Biblioteksloven er rammen for Bibliotekets kerneopgave: at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet samt demokratisk deltagelse. I Brønderslev Kommune er vi tæt på det meste – vi ser muligheder frem for begrænsninger, når vi arbejder på at synliggøre Biblioteket og Bibliotekets betydning ind i den kommunale sammenhæng i Brønderslev Kommune, når de strategiske beslutninger skal tages, hvad enten det handler om uddannelsesniveau, bosætning, byudvikling, digital parathed, deltagelse, demokrati eller dannelse i det hele taget. Biblioteket er en velfærdsinstitution, der i samspil med andre bidrager til at løse de kommunale udfordringer og indfri de kommunale målsætninger med afsæt i Kommunens værdier: nysgerrig, modig og fællesskabende – i samspil med borgerne.

På Brønderslev Bibliotek er vi opsøgende og udadvendte, med biblioteker i Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup samt Det mobile Bibliotek som kører i kommunens mindre byer og gennem bookinger er Biblioteket en hyppig gæst ved institutioner, skoler, foreninger og lokale byfester. Vi arbejder ’ud af huset’ tæt på der, hvor borgerne er, ligesom åbningstider og selvbetjening giver borgerne mulighed for at bruge bibliotekerne alle ugens dage kl. 07-21.

Netop nu er der stort fokus på læsningens betydning, læselyst og læsekompetence hos både børn og voksne. Bibliotekslederne i hele landet har givet hinanden håndslag på at styrke børns sproglige udvikling, børns læselyst, herunder udarbejde en lokal læsestrategi tilpasset lokale forhold. Først lærer du at læse og derefter læser du for at lære – at læse har stor betydning for skole, uddannelse og job og for, hvordan du befinder dig. Når du læser, er du aldrig alene, og hvad enten du er to, tredive eller firs år, så er det, litteraturen gør ved dig, ren mental sundhed.

Vi lever i en foranderlig verden, hvor Bibliotekets demokratiske samfundsrolle er mere central og vigtigere end nogensinde. Biblioteket er det sted, hvor borgerne altid kan få hjælp og blive klogere på sig selv og verden. Vi arbejder med at sikre fri og lige adgang for alle borgere til information, viden og kulturelle oplevelser. Bibliotekets styrke ligger i bredden og forskelligheden både i forhold til den varierede mængde af indhold i materialer og medier, men også i forhold til medarbejdernes mange forskellige fagligheder og kompetencer. Biblioteket skal være et godt sted for borgerne og en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.

Brønderslev Bibliotek – midt i din verden, handler om inddragelse, om deltagelse og om fællesskaber på tværs. Den mangfoldighed og de kulturoplevelser, Biblioteket er en del af, udgør et omdrejningspunkt for den enkeltes personlige udvikling og dannelse. Det er kulturen, som binder os sammen og for at forstå andre, skal vi forstå os selv, kende vores baggrund og fundament. At gøre klog, danne, oplyse det er vores kerneopgave. 

Brønderslev Bibliotek – midt i din verden
Bente Kristoffersen
Bibliotekschef

Nysgerrig

Hos os betyder nysgerrig at vi er åbne overfor nye muligheder og har en interesse i og vilje til altid at gør bedre, for at udvikle biblioteket. Bibliotekerne er meget decentrale og tæt på borgernes liv, når vi i hverdagen kommer rundt i kommunen. Her lytter vi til borgernes livshistorie, når vi mødes én til én eller når vi inviterer til dialog, for at få viden om det levede liv i vores kommune og samtidig få viden om og inspiration til at gå nye veje.

Vi er nysgerrige på trends og tendenser i omverdenen og arbejder på at tage nye muligheder i brug, som kan bidrage til at bibliotekets services lever op til borgernes forventninger.
Vi er nysgerrige når: 

 • vi møder borgerne i de fysiske rum med fokus på det gode værtskab. Vi arbejder løbende med den fysiske indretning, eksponering og udstilling på torveområderne, sådan at bibliotekerne indbyder til ophold i både den betjente og den selvbetjente åbningstid
 • vi møder borgerne på de sociale medier dels gennem facebook og hjemmeside, men også nye platforme afprøves for at nå nye målgrupper. Det handler om branding af biblioteket men også om inspiration til læsning ol  
 • vi tager nye initiativer og opsøger nye samarbejder ligesom vi arbejder på nye netværk ex. DR temasamarbejdet, huskeugen eller bogcafeer ude af huset
 • vi har den daglige kontakt med brugerne eller inviterer brugene til et fokusgruppeinterview eller til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse online. Der kommer altid ny viden som vi kan omsætte i hverdagens praksis på biblioteket
 • IT giver nye muligheder for borgerne og for medarbejderne. Ex. overgangen fra citrix til office365 og coronatidens erfaringer ændrer mødestrukturen fra fysiske til flere digitale møder
 • vi gennem nye muligheder for statistik – anvender det nye værktøj FAKTOR (som kombinerer data fra Danmarks Statistik, FBS – det fælles biblioteks system og eReolens statistik) og får flere fakta om borgernes brug af bibliotekerne samt ny viden der kan bruges fremadrettet i udviklingen  
 • vi implementerer ny grafisk designlinje overalt fysisk som digitalt - dette giver nye muligheder og mere transparens omkring bibliotekets kommunikation og synlighed

Fællesskabende

Hos os betyder fællesskabende at biblioteket er fællesskabende som kulturinstitution med fri og lige adgang for alle kommunens borgere, men også som en aktiv medspiller når vi ude i kommunens institutioner, foreninger, skoler arbejder tværfagligt for at skabe de bedste muligheder og løsninger. Vi er opsøgende og udadvendte med en engageret, fleksibel og ansvarlig tilgang til opgaven. 

Gennem indretning, eksponering og aktiviteter arbejder vi fællesskabende, det handler både om det gode værtskab i mødet med borgeren men også med bibliotekets udtryk i biblioteksrummet eller på online platforme.
Vi er fællesskabende når

 • vi tager initiativ til og faciliterer en stor fælles satsning for at understøtte børns sproglige udvikling  Sprogsporet i samarbejde med dagpleje, vuggestuer og daginstitutioner i hele kommunen
 • vi sammen med sundhedspleje og dagpleje – såvel kommunale som private - arbejder for at give alle små børn og deres familier en god start på livet ex. barselscafeer og snip snap snude - familiecafeer
 • vi ude i de fire skoledistrikter arbejder tæt sammen med skole og pædagogisk læringscenter omkring udvikling af aktiviteter og læringsforløb med afsæt i indskoling, mellemtrin og udskoling. Lærernes faglighed og bibliotekets faglighed kan sammen igangsætte og udvikle nye læringsforløb som pirrer børnenes nysgerrighed og lyst til læring
 • vi er aktive deltagere i civilsamfundet, specielt de tre store byer, hvor vi sammen med andre arbejder for at sætte nye aktiviteter i gang rettet mod forskellige grupper af borgere ex. handelsstanden. I de mindre byer er det især via det mobile bibliotek (DMB) vi er aktive ex. via bookinger
 • vi inviterer ældre borgere til at være med i uforpligtende fællesskaber med afsæt i bibliotekerne ex. læseklubber, mandags mocca, mandags marengs og tirsdagstræf
 • vi begynder et helt nyt samarbejde med skolefritidsordningerne i projektet Min magiske læsehule – hvor læsehuler, bogklubber og læsevenner rykker ind i fritidsordningerne i Jerslev, Asaa og Agersted, for at vække læselysten hos børn
 • vi gennem projektet Hold hjernen frisk – hvor Brønderslev Bibliotek i samarbejde med Kulturskolen og Bevæg dig for Livet Senior enhed vil skabe en livsglad café i bevægelse i Dronninglund

Modig

Hos os betyder modig at have fokus på udvikling og fremdrift – at turde tør. Vi laver fejl, øver os og herigennem udvikler vi biblioteket og medarbejdernes kompetencer, altid med det formål at give alle borgerne det bedste bibliotekstilbud. Modighed er en rejse uden destination præget af kreative løsninger og en udvidelse af mulighedsrummet. Brønderslev Bibliotek er en modig partner i projekter og samarbejder, vi er opsøgende i forhold til at skabe nye samarbejder og nye netværk lokalt, regionalt og nationalt.
Vi er modige når

 • vi arbejder med litteratur og det litteraturen gør ved os som mennesker, altid med hensigten at udvikle og facilitere meningsfulde fællesskaber, hvor borgerne mødes om litteraturen. Det sker i den daglige formidling, gennem inspiration til brugerne og gennem events ex. Oplevelseslæsning i parken, Livscafeer eller Strikkeoplæsning
 • vi starter projektet Litterære livsvidner – hvor vi med fokus på litteraturen skal skabe rum for at snakke om de svære dele af livet som fx sorg, skilsmisse og ensomhed. Projektet skal samle forskellige aldersgrupper i mindre byer, i første omgang er der samarbejde med Agersted og Asaa 
 • vi i Dronninglund sammen med 34 andre kulturhuse/biblioteker i Danmark er blevet udvalgt til at være med i DELTAG – et forsknings- og udviklingsprojekt om deltagerkultur i Danmark
 • vi er opsøgende, eksperimenterende og nytænkende i arbejdet med at udmønte den nationale læsestrategi i forhold til børn i vores kommune
 • vi bakker op omkring Kommunens fokus på sundhed gennem samarbejder og nye aktiviteter hvor fysisk sundhed kobles med mental sundhed ex. Livscafeer i Dronninglund
 • vi med erfaringerne fra covid19 starter Bib2Go med biblioteksmaterialer leveret til døren hos borgere som af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at benytte bibliotekerne