Mission og handlingsplan 2020 - Opsamling

Brønderslev Bibliotek er folkebibliotek for alle borgere i Brønderslev Kommune.

Opsamling

Opsamlingen på handlingsplanen er her sammenfattet under de tre værdier med ’I 2020 har vi arbejdet med…’ Årets handlinger har været under stor indflydelse af covid-19 og bibliotekernes muligheder for at drive bibliotek både fysisk og digitalt i et år som er kendetegnet ved utallige nedlukninger og skiftende regelsæt for bibliotekerne. Alligevel eller på trods har der været gang i mange forskellige aktiviteter og projekter, det har været en nødvendighed at tænke nyt og anderledes, at være modige for hele tiden at give borgerne mulighed for at bruge bibliotekerne på den ene eller anden måde og her er medarbejdernes kompetencer og kreative evner bragt i spil på helt nye måder.   

Bente Kristoffersen

Bibliotekschef, marts 2021.
 

Mission & handlingsplan 2020

Brønderslev Bibliotek er folkebibliotek for alle borgere i Brønderslev Kommune. Her kan du komme, ligegyldigt hvem du er, hvor gammel du er, og hvilken baggrund du har. Du kan blive klogere på livet og verden, både den store derude i det fjerne, den lige rundt om hjørnet og din egen helt personlige – fordi rammerne indbyder til både fællesskab og fordybelse, og fordi mulighederne og aktiviteterne favner bredt. 

Biblioteksloven er rammen for bibliotekets kerneopgave: at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet samt demokratisk deltagelse. I Brønderslev Kommune er vi tæt på det meste – vi ser muligheder frem for begrænsninger, når vi arbejder på at synliggøre biblioteket og bibliotekets betydning i den kommunale sammenhæng i Brønderslev Kommune, når de strategiske beslutninger skal tages, hvad enten det handler om uddannelsesniveau, bosætning, byudvikling, digital parathed, deltagelse, demokrati eller dannelse i det hele taget. Biblioteket er en velfærdsinstitution, der i samspil med andre bidrager til at løse de kommunale udfordringer og indfri de kommunale målsætninger med afsæt i kommunens værdier: nysgerrig, modig og fællesskabende – i samspil med borgerne.

På Brønderslev Bibliotek er vi opsøgende og udadvendte, og vi har biblioteker i Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup samt Det Mobile Bibliotek, som kører i kommunens mindre byer. Gennem bookinger af Det Mobile Bibliotek er biblioteket en hyppig gæst ved institutioner, skoler, foreninger og lokale byfester. Vi arbejder "ud af huset" og er tæt på der, hvor borgerne er, ligesom åbningstider og selvbetjening giver borgerne mulighed for at bruge bibliotekerne alle ugens dage kl. 7-21.

Netop nu er der stort fokus på læsningens betydning, læselyst og læsekompetence hos både børn og voksne. Bibliotekslederne i hele landet har givet hinanden håndslag på at styrke børns sproglige udvikling og børns læselyst, herunder udarbejde en lokal læsestrategi tilpasset lokale forhold. Først lærer du at læse, og derefter læser du for at lære – at læse har stor betydning for skole, uddannelse og job og for, hvordan du befinder dig. Når du læser, er du aldrig alene, og hvad enten du er to, tredive eller firs år, så er det, litteraturen gør ved dig, ren mental sundhed.

Vi lever i en foranderlig verden, hvor bibliotekets demokratiske samfundsrolle er mere central og vigtigere end nogensinde. Biblioteket er det sted, hvor borgerne altid kan få hjælp og blive klogere på sig selv og verden. Vi arbejder med at sikre fri og lige adgang for alle borgere til information, viden og kulturelle oplevelser. Bibliotekets styrke ligger i bredden og forskelligheden både i forhold til den varierede mængde af indhold i materialer og medier, men også i forhold til medarbejdernes mange forskellige fagligheder og kompetencer. Biblioteket skal være et godt sted for borgerne og en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.

Brønderslev Bibliotek – midt i din verden handler om inddragelse, om deltagelse og om fællesskaber på tværs. Den mangfoldighed og de kulturoplevelser, biblioteket er en del af, udgør et omdrejningspunkt for den enkeltes personlige udvikling og dannelse. Det er kulturen, som binder os sammen, og for at forstå andre skal vi forstå os selv og kende vores baggrund og fundament. At gøre klog, danne, oplyse – det er vores kerneopgave. 

Brønderslev Bibliotek – midt i din verden
Bente Kristoffersen
Bibliotekschef

Nysgerrig

Hos os betyder nysgerrig, at vi er åbne over for nye muligheder og har en interesse i og vilje til altid at gøre det bedre for at udvikle biblioteket. Bibliotekerne er meget decentrale og tæt på borgernes liv, når vi i hverdagen kommer rundt i kommunen. Her lytter vi til borgernes livshistorie, når vi mødes én til én, eller når vi inviterer til dialog for at få viden om det levede liv i vores kommune og samtidig få viden om og inspiration til at gå nye veje.

Vi er nysgerrige på trends og tendenser i omverdenen og arbejder på at tage nye muligheder i brug, som kan bidrage til, at bibliotekets servicer lever op til borgernes forventninger.

I 2020 har vi arbejdet med

 • Løbende optimering og forbedringer i de fysiske rum fra indretning til eksponering i rummet og via storskærme, sådan at bibliotekerne inviterer brugerne til at blive lidt længere. I 2020 har vi arbejdet med indretningen i Hjallerup samt bedre muligheder for aktiviteter i Apotekergården i Dronninglund, desuden er mødelokaler opdateret med projekter, lærred ol. på alle bibliotekerne.
   
 • Bibliotekets grafiske designlinje er nu gennemført overalt fra plakater og pjecer til alle biblioteks-bygningerne samt Det Mobile Bibliotek (DMB) og varebilen. Vi har fået en ny forfatter med rødder i Brønderslev - Malene Sølvstens portræt tilføjet på DMB, hvor hun ses sammen med Jussi Adler-Olsen og Hanne-Vibeke Holst.
   
 • Arbejdet med bibliotekets data – statistikken er vi gennem en ny arbejdsgruppe begyndt at dykke længere ned i, også mere systematisk. Statistik på den fysiske og den digitale brug af bibliotekerne for at få bedre viden om brugernes brug af bibliotekerne. Nøgletallene til F&K udvalget er gennemarbejdet og udvidet med digital statistik.
   
 • Brugernes brug af bibliotekerne er vi i årets løb blev klogere på i forhold til sommerferielæsning og læsning i en coronatid gennem to online selvproducerede spørgeskemaundersøgelser, en ny form som vi vil bruge fremad. I projektet ’Min magiske læsehule’ har børnene været på fotosafari i forbindelse med at afdække de bedste læsesteder i SFO’en og i projektet DELTAG i Dronninglund har der været fokusgruppeinterviews.
   
 • Min magiske læsehule, et nyt projekt i samarbejde med SFO’erne i Jerslev, Asaa og Agersted hvor bogklubber, læsevenner og læsehuler flytter ind, for at styrke læselysten hos børnene. Det er helt nyt for os at samarbejde med SFO’erne. Projektet har året igennem måttet drejes rundt og tilpasses, heldigvis løber projektet frem til ultimo 2021.
   
 • Nysgerrighed er en nødvendighed, når de fysiske biblioteker lukker ned, og vi skal finde nye former at arbejde på. Vi skal nu mødes med brugerne hjemme i stuerne, fordi de fysiske biblioteker er lukket, og derfor må vi tænke helt anderledes og sætte helt nye initiativer i gang såsom ’lørdagsanbefalingen’, hvor en medarbejder anbefaler en bog på Facebook eller ’live litteratur’ med en løbende opdateret liste over litteraturarrangementer, der kan streames hjemme fra.

 

Fællesskabende

Hos os betyder fællesskabende, at biblioteket er fællesskabende som kulturinstitution med fri og lige adgang for alle kommunens borgere, men også som en aktiv medspiller, når vi ude i kommunens institutioner, foreninger og skoler arbejder tværfagligt for at skabe de bedste muligheder og løsninger. Vi er opsøgende og udadvendte med en engageret, fleksibel og ansvarlig tilgang til opgaven. 

Gennem indretning, eksponering og aktiviteter arbejder vi fællesskabende. Det handler både om det gode værtskab i mødet med borgeren, men også med bibliotekets udtryk i biblioteksrummet eller på online platforme.

I 2020 har vi arbejdet med

 • Sprogsporet, vores store fælles indsats på tværs i kommunen i samarbejde med skolechef, ledere af dagtilbud og leder af dagplejen, for at styrke børns sproglige udvikling i dagpleje, vuggestue og børnehave, er nu igangsat. Bibliotekets introduktioner har ofte været digitale i frokostpauser ol. Der er masser af positive tilbagemeldinger, materialet er let at gå til og det virker, børnene får bedre ordforråd, større sprogforståelse osv. Sprogsporet er del af udmøntningen af den kommunale sprogstrategi og i tråd med bibliotekschefernes håndslag på læselyst.
   
 • Skolesamarbejdet, hvor vi har medarbejdere tilknyttet de fire skoledistrikter udvikler sig fortsat, i 2020 har faglig læsning, et projekt som alle skoler deltager i, været i fokus og vi har udviklet Booktalk og et skriveforløb omkring faglig læsning. Booktalk som læseinspiration på alle klassetrin, om forskellige emner, for piger eller for drenge og nu også om engelsk litteratur er meget brugt af mange skoler, en ny form med Booktalk efterfulgt af booking af DMB er efterspurgt og sætter virkelig læselysten i gang, når børnene kan få bøgerne i hånden med det samme ligesom børnenes adgang til eReolen GO! giver mulighed for at læse digitalt.
   
 • Biblioteket arbejder på at være med til og i samspil med lokale aktører at sætte kulturelle aktiviteter i gang, hvor det er muligt. I de mindre byer er det især via DMB at biblioteket byder ind, mens vi samarbejder med handelsstanden og deltager i midtbyrådenes arbejde for at følge med udviklingen og byde ind med vores perspektiver og muligheder for at være med til at skabe et godt hverdagsliv alle steder i vores kommune.
   
 • Vi inviterer borgerne til at være med i uforpligtende fællesskaber med afsæt i bibliotekerne og i 2020 med flere digitale fællesskaber f.eks. DR romanklub digitalt, oplevelseslæsning digitalt, litteraturquiz digitalt osv. Der er bred tilslutning og her møder læserne hinanden og nye fællesskaber opstår med afsæt i litteraturen. Fra biblioteket igangsætter vi hvert år nye læseklubber omkring forskellige emner, som borgerne kan deltage i.
   
 • Hold hjernen frisk samarbejdet med DGI bliver til Livscaféer i Dronninglund sammen med Kulturskole og Bevæg dig for livet – senior. Vi laver 8 livscaféer for de 60-75årige med fysisk aktivitet, hjerne aktivitet og socialt samvær i tæt samarbejde med lokale foreninger og ildsjæle.  En aktivitet som skal ses i sammenhæng med ’Bevæg dig for livet’ og vores sundhedsfokus i kommunen.

 

Modig

Hos os betyder modig at have fokus på udvikling og fremdrift – at turde turde. Vi laver fejl og øver os, og herigennem udvikler vi biblioteket og medarbejdernes kompetencer, altid med det formål at give alle borgerne det bedste bibliotekstilbud. Modighed er en rejse uden destination præget af kreative løsninger og en udvidelse af mulighedsrummet. Brønderslev Bibliotek er en modig partner i projekter og samarbejder, og vi er opsøgende i forhold til at skabe nye samarbejder og nye netværk lokalt, regionalt og nationalt.

I 2020 har vi arbejdet med

 • Modig har været en vigtig værdi i 2020, der skal mod til at tænke nyt og anderledes, når de fysiske biblioteker og den daglige kontakt med brugerne forsvinder for en tid. Vi har aktivt gjort brug af alle former for presse og branding af biblioteket fra lokalaviser, ugeavis, digitale medier, lokalradio, Facebook, hjemmeside m.m. Udover de gængse pressehistorier har vi arbejdet med at lave længere indlæg for herigennem at inspirere til læsning og fortælle om biblioteket.
   
 • I 2020 er der vedtaget en læsestrategi i Brønderslev Kommune som biblioteket har bidraget ind i, og landets bibliotekschefer har givet hinanden håndslag på i en fireårig periode at arbejde for at skabe læselyst hos alle børn. Vi har udarbejdet vores egne indsatser og arbejdet er i gang.
   
 • Bib2Go - biblioteksmaterialer leveret til døren hos borgere som af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at benytte bibliotekerne, startede efter første nedlukning. Senere blev muligheden udvidet til alle og med mulighed for selv at afhente en portion materialer.
   
 • Fælleserklæringen trådte i kraft og biblioteket blev bedt om at hjælpe til i daginstitutioner. hvilket betød en indsats for sproget med dage hvor biblioteket var på besøg for at lave dialogisk læsning, sprogfitness ol. Efter genåbningen i foråret fortsatte indsatsen frem mod sommerferien og 112 gange i 11 institutioner var der covid-19 børnehave booking af vores tilbud til stor glæde og gavn for alle involverede. 
   
 • Projekt Litterære Livsvidner tager afsæt i litteraturens svære emner som sorg, skilsmisse, ensomhed mv. og samtalen herom på baggrund af en oplæsning af en tekst, et digt ol. Vi tager afsæt i mindre grupper af ældre i de små byer – Asaa og Agersted, hvor vi mødes i en periode omkring Litterære Livsvidner – deltagernes egne fortællinger. I Asaa, hvor vi startede, fortsætter gruppen på egen hånd med facilitering af biblioteket og i Agersted må der oprettes flere hold for at imødekomme interessen. 
   
 • Vi er gennem projekt DELTAG i Dronninglund sammen med 34 andre kulturhuse/biblioteker i Danmark blevet udvalgt til at være med i et forsknings- og udviklingsprojekt om deltagerkultur i Danmark. Det lokale arbejde er færdiggjort og nu venter vi på forskernes resultater.
   
 • I Brønderslev Kommune har vi stort fokus på sundhed gennem ’Bevæg dig for livet’, en femårig indsats sammen med DGI. Biblioteket deltager i flere samarbejder omkring sundheden f.eks. indhold til stien i Grindsted plantage med afsæt i ’Sallys far – helt ude i skoven’ eller i arbejdet med sommerskoleaktiviteter målrettet sårbare børn. Vores fokus er på den mentale sundhed hvor litteraturen har store potentialer, og i det samlede sundhedsbegreb supplerer den mentale og fysiske sundhed hinanden.